Croatia as never seen before Více o nás »
 • cs

Menu

Užitečné odkazy

Storno AllTravel

Jedná se o pojištění zrušení cestovní služby (cesta, zájezd,letenka, jízdenka, ubytování, pronájem auta či jachty).

Zaplatíte 3,2 % z celkové ceny pobytu.

Výše spoluúčasti 20 % - Získáte až 80 % z celkové ceny pobytu.

V pojištění stornovacích poplatků se za pojistnou událost považuje:

 • akutní onemocnění nebo úraz pojištěného nebo jeho osoby blízké, které vznikly za trvání pojištění a v jehož důsledku dojde k takové změně zdravotního stavu, která neumožní podle ošetřujícího lékaře pojištěnému ve sjednaném termínu a rozsahu cestu absolvovat
 • úmrtí pojištěného
 • úmrtí osoby blízké pojištěnému, ke kterému dojde za trvání pojištění, nejdříve však 60 dní před nástupem cesty
 • akutní onemocnění, úraz nebo úmrtí spolucestujícího, pokud by pojištěný musel nastoupit cestovní službu sám
 • značná škoda na majetku pojištěného nebo spolucestujícího, vzniklá v době trvání pojištění, která byla způsobena následkem živelní události či trestného činu třetí osoby, pokud pojištěný nebo spolucestující doloží, že z tohoto důvodu nemůže nastoupit pojištěnou cestu
 • podání žádosti o rozvod ze strany manželů nebo návrhu na zrušení registrovaného partnerství ze strany registrovaných partnerů, pokud jsou uvedeni na jedné pojistné smlouvě
 • zmeškání odjezdu dopravního prostředku z ČR do zahraničí z důvodu:
  • dopravní nehody vozidla či vlaku, jímž pojištěný cestoval na místo určené k odjezdu
  • zrušení či zkrácení linek veřejné dopravy z důvodu předem neoznámené stávky
  • živelní události, která poškodila přepravní prostředek nebo nastala na trase dopravy a znemožnila tak pokračovat v cestě
 • obdržení nečekané výpovědi z pracovního poměru pojištěného ze strany zaměstnavatele z důvo du organizačních změn.
 • Podmínkou poskytnutí pojistného plnění je zrušení cesty u poskytovatele cestovní služby opráv něnou osobou nejpozději před nástupem cesty

Jestliže z důvodu vzniku skutečností uvedených výše je zrušena cesta pouze u jednoho či více účastníků a ostatní se cesty zúčastní, jsou uhrazeny stornovací poplatky vztahující se k cestě účastníků, u nichž byla cesta zrušena. V případě společné ceny za jednu ze služeb je hrazena alikvotní část.

UPOZORNĚNÍ:

Pojištění "AllTravel" je nutné nahlásit již při objednání pobytu a uhradit jej společně s fakturou za pobyt.

V případě pojistné události se prosím obraťte na naše pracovnice, které Vám sdělí jak postupovat dále.

Podrobné a závazné informace naleznete zde (všeobecné podmínky).

POZNÁMKA:

Pojištění se vztahuje i na osoby blízké nebo osoby, které pojištěného doprovází.

Chorvatsko

slevy FIRST
MINUTE

Na pobyty v Chorvatsku v sezóně 2021 od nás obdržíte slevu 3 % až 5 % z celkové částky (Sleva je platná do 30.04.2021).

Slevy pro skupiny » více

Při objednání pobytu v Chorvatsku jednou osobou:

 • skupina 8 – 11 osob: sleva 500,- Kč
 • skupina 12 – 15 osob: sleva 1000,- Kč
 • skupina 16 – 20 osob: sleva 1500,- Kč
 • skupina 21 – 25 osob: sleva 2000,- Kč
 • skupina 26 – 30 osob: sleva 3000,- Kč
 • u skupin více než 30 osob: sleva dohodou

Částka za pobyt musí být hrazena jednou fakturou a bude vystavena pouze jeden voucher.

Follow us on YouTube